Regulamin

REGULAMIN PORTALU GamerHash

data ostatniej aktualizacji: 26.04.2019 roku

INFORMACJE OGÓLNE
 1. CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Czesława 7 lok. 12 (kod pocztowy: 61-575 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702796, posiadającą numer REGON: 368702100 oraz NIP: 7831767156 (dalej: CoinAxe).
 2. Portal został utworzony jako platforma służąca do pobrania Aplikacji przez Użytkowników oraz zarządzania przez nich Kontami w związku z wydobyciem Kryptowalut za pomocą Aplikacji i następczej barterowej wymiany Kryptowalut na kryptowalutę Bitcoin lub na wybrane przez Użytkownika towary oferowane w GamerHash Storeie.
 3. We wszystkich przypadkach, w których Regulamin odwołuje się do konkretnego czasu, czasem właściwym jest: od pierwszej niedzieli października do pierwszej niedzieli marca – czas środkowoeuropejski (CET) oraz od pierwszej niedzieli marca do pierwszej niedzieli października – czas środkowoeuropejski letni (UTC+2).
 4. We wszystkich przypadkach wskazanych w Regulaminie jako wymagające kontaktu z CoinAxe (poinformowanie, zgłoszenie, inne), właściwą do kontaktu jest skrzynka mailowa: [email protected]
 5. Kampania prowadzona jest w ramach Portalu GamerHash dostępnego na platformie internetowej https://gamerhash.com (dalej: Portal).
 6. Do prowadzonej Kampanii zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Portalu dostępnego pod adresem https://gamerhash.com/rules, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
DEFINICJE
 • Aplikacja – program komputerowy pobierany przez Użytkownika na komputer, telefon lub podobne urządzenia elektroniczne (dalej łącznie: Urządzenia) w celu wydobywania Kryptowalut.
 • Bitcoin (BTC) – zdecentralizowana waluta elektroniczna, oparta na otwartym kodzie źródłowym, uznawana za prawo majątkowe. W celu uniknięcia wątpliwości, CoinAxe oświadcza, że Bitcoin jest jedną z Kryptowalut, a jego wyodrębnienie z grupy Kryptowalut nastąpiło wyłącznie na potrzeby Regulaminu.
 • Kryptowaluta – zdecentralizowane waluty elektroniczne, oparte na otwartym kodzie źródłowym, uznawane za prawa majątkowe, wydobywane za pomocą Aplikacji.
 • Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną, posiadająca Konto. Osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba niepełnoletnia może być Użytkownikiem wyłącznie za uprzednią zgodą uprawnionego przedstawiciela ustawowego.
 • Konto – zindywidualizowana część Portalu, identyfikowana przez login Użytkownika i opatrzona hasłem ustalanym indywidualnie przez Użytkownika.
 • GamerHash Store – platforma internetowa dostępna pod adresem https://gamerhash.com/shop, przy pomocy której Użytkownik może uzyskać dostęp do produktów wirtualnych, nie wymagających fizycznej wysyłki,oferowanych na platformie.
 • Wirtualne Dolary – wirtualna waluta wykorzystywana wyłącznie w płatnościach realizowanych w ramach GamerHash Store, której wartość odnoszona jest do aktualnego średniego kursu dolara amerykańskiego w stosunku 1:1.
 • Kampania – kampania “Play&Earn” prowadzona w ramach Portalu przez CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we współpracy z Partnerami Portalu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Partnerzy Portalu – podmioty, z którymi CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością współpracuje na zasadach programów partnerskich.
 • Urządzenie - komputer, telefon lub podobne urządzenia elektroniczne w rozumieniu Regulaminu Portalu.
KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Rejestracja w charakterze Użytkownika Portalu następuje poprzez utworzenie Konta (rejestracja):
  1. za pomocą strony internetowej https://gamerhash.com, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, wymagającego podania adresu e-mail Użytkownika, loginu Użytkownika oraz hasła.
  2. za pomocą portalu społecznościowego Facebook, z wykorzystaniem Facebook login, wymagającego potwierdzenia adresu e-mail i nadania loginu. Facebook login oraz hasło wykorzystywane do logowaniana portalu społecznościowym Facebook umożliwia logowanie do Konta Użytkownika,
  3. za pomocą platformy Steam, z wykorzystaniem Steam login, wymagającego podania adresu e-mail oraz nadania loginu. Steam login oraz hasło wykorzystywane do logowania w platformieSteam umożliwia logowanie do Konta Użytkownika.
  4. za pomocą konta Google, wymagającego potwierdzenia adresu e-mail i nadania loginu. Login Google oraz hasło wykorzystywane do logowania do konta Google umożliwia logowanie do Konta Użytkownika.
  Ze względów bezpieczeństwa CoinAxe zaleca utworzenie silnego hasła, jego okresową aktualizację oraz nieużywanie hasła do logowań na innych stronach internetowych.
 2. Po zakończonej rejestracji na adres e-mail Użytkownika zostaje wysłany link aktywacyjny do Konta. Konto staje się aktywne z momentem kliknięcia w link aktywacyjny.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych i adekwatnych do istniejących zagrożeń środków bezpieczeństwa, w szczególności poprzez zabezpieczenie Konta przed jego nieuprawnionym użyciem, w tym poprzez należyte zabezpieczenie urządzeń mających dostęp do Konta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania CoinAxe o wszystkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta lub podejrzeniach takiego użycia.
 5. Posiadanie aktywnego Konta umożliwia Użytkownikowi pobranie Aplikacji.
APLIKACJA
 1. Aplikacja w całości oraz jej poszczególne samodzielne lub niesamodzielne części stanowią własność CoinAxe.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji przez Użytkownika, CoinAxe i Użytkownik zawierają umowę wzajemną (dalej: Umowa), na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. CoinAxe udziela Użytkownikowi licencji na używanie Aplikacji, która jest licencją odwołalną, niewyłączną, niepodlegającą dalszemu przeniesieniu bez względu na odpłatny lub nieodpłatny charakter przeniesienia, w tym niepodlegająca dalszemu licencjonowaniu, ograniczoną do czynności: zainstalowania oraz używania we własnym, niezarobkowym celu, na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności na skutek pobrania Aplikacji Użytkownik nie staje się jej właścicielem. Aplikacja pozostaje własności CoinAxe.
 4. Użytkownik zobowiązuje się, że Aplikacja nie będzie przez niego:
  1. sprzedawana, najmowana, użyczana lub w inny sposób rozporządzana, udostępniana, w tym z wykorzystaniem źródeł open-source lub wykorzystywana w celu innym niż dla realizacji Umowy, niezależnie od odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru wykorzystania,
  2. kopiowana, przenoszona, chyba że w celu wykonania Umowy,
  3. modyfikowana, w tym poprzez wprowadzanie jej ulepszeń, dzielona, odszyfrowywana, transformowana w jakikolwiek sposób, poddawana inżynierii wstecznej oraz kompilacji wstecznej.
 5. Wszelkie sugestie, komentarze lub pomysły w zakresie zmiany, w tym ulepszenia funkcjonalności Aplikacji przekazywane CoinAxe przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane według uznania CoinAxe, bez konieczności zapłaty lub przekazania innej formy wynagrodzenia na rzecz Użytkownika.
 6. CoinAxe zastrzega sobie prawo do modyfikacji Aplikacji wg własnego uznania, w tym do ulepszeń Aplikacji (dalej łącznie: aktualizacje), w zakresie jej funkcjonalności lub przedstawienia. Dokonanie aktualizacji pozostaje bez wpływu na warunki Umowy, które zachowują moc w stosunku do Aplikacji zaktualizowanej.
 7. Z chwilą pobrania i uruchomienia Aplikacji, Użytkownik pobiera, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji, na zasadzie licencji, zewnętrzne oprogramowanie – tzw. „minery”, które nie stanowi własności CoinAxe. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad licencji, w szczególności nienaruszania własności oprogramowania zewnętrznego, praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do programów komputerowych, baz danych, znaków towarowych, wynalazków i im podobnych. CoinAxe nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika, powodujące lub mogące spowodować szkodę w majątku osób trzecich, będących właścicielami lub uprawnionymi z oprogramowania zewnętrznego.
ZASADY DZIAŁANIA APLIKACJI
 1. Aplikacja jest kompatybilna z systemem operacyjnym Windows 7 64-bit, Windows 8 64 bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64 bit. Po jej pobraniu, Aplikacja podlega samoistnej instalacji i uruchomieniu na Urządzeniu, na które została pobrana. Aplikacja może zostać zainstalowana przez Użytkownika na dowolnej liczbie Urządzeń.
 2. Po zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu, Użytkownik wprowadza login do Konta w widocznym na ekranie Urządzenia polu „Login/Użytkownik”. Przez wprowadzenie loginu Użytkownik łączy Aplikację zainstalowaną na danym Urządzeniu z Kontem Użytkownika. Każde urządzenie, na którym została zainstalowana Aplikacja połączona z Kontem w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest widoczne w panelu Konta Użytkownika.
 3. Po zainstalowaniu Aplikacji na Urządzeniu, CoinAxe weryfikuje moc obliczeniową Urządzenia i wybiera Kryptowalutę, która będzie wydobywana za pomocą Aplikacji. Rodzaj wydobywanej Kryptowaluty zależy od typu oraz mocy obliczeniowej Urządzenia. Moc obliczeniowa Urządzenia wyznaczana jest przez jego parametry. Im większa moc obliczeniowa Urządzenia, tym większa wydajność Aplikacji.
 4. Użytkownik jest informowany o rodzaju Kryptowaluty wydobywanej za pomocą Aplikacji. Wydobyta Kryptowaluta jest przeliczana na kryptowalutę Bitcoin i ujawniana na Koncie Użytkownika na zasadach opisanych poniżej.
 5. Stan wydobycia Kryptowaluty jest mierzony w sesjach 24 godzinnych. Sesja rozpoczyna się o godz. 00.00 danego dnia i kończy się o godz. 23.59 kolejnego dnia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pierwsza sesja rozpoczyna się z chwilą pobrania Aplikacji i kończy się o godz. 23.59 tego samego dnia.
 6. Stan wydobycia Kryptowalut jest aktualizowany i zapisywany na Koncie Użytkownika, po przeliczeniu na krytpowalutę Bitcoin, po zakończeniu każdej sesji.
 7. W przypadku, gdy wydobyta w danej sesji Kryptowaluta, po przeliczeniu na kryptowalutę Bitcoin, przekracza równowartość 0,00001 Bitcoina, Krytpowaluta jest zamieniana na kryptowalutę Bitcoin i jest przekazywana do wypłaty. Kryptowaluta Bitcoin podlega wypłacie na portfel wewnętrzny CoinAxe, w dniu następującym po dniu przekazania kryptowaluty Bitcoin do wypłaty, około godziny 12.00. Wypłata kryptowaluty Bitcoin podlega ujawnieniu na Koncie Użytkownika w dniu ich wypłaty, około godziny 12.00.
 8. W przypadku, gdy wydobyta w danej sesji Kryptowaluta, po przeliczeniu na kryptowalutę Bitcoin, nie przekracza 0,00001 Bitcoina, Kryptowaluta jest zapisywana na Koncie Użytkownika i podlega zsumowaniu z Kryptowalutą wydobytą w następnym lub kolejnych dniach, po przeliczeniu Kryptowaluty wydobytej w następnym lub kolejnych dniach na kryptowalutę Bitcoin. W przypadku, gdy suma Kryptowalut wydobytych i przeliczonych na kryptowalutę Bitcoin zgodnie ze zdaniem poprzednim przekroczy po zamknięciu sesji 0,00001 Bitcoina, suma wydobytych Kryptowalut jest zamieniana na kryptowalutę Bitcoin i jest przekazywana do wypłaty. Postanowienia pkt. 7 powyżej, zdanie przedostatnie i ostatnie stosuje się.
 9. Kurs kryptowaluty Bitcoin, po którym ustalana jest jej wartość w dolarze amerykańskim określa jej średni kurs wyświetlany na Portalu oraz Aplikacji.
 10. Od każdej wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, CoinAxe pobiera opłatę w wysokości od 2% do 7% wartości wymiany, w zależności od wydobytej w ostatnich 30 dniach przez Użytkownika ilości Kryptowaluty przeliczonej na Bitcoin. Poziom opłaty widoczny jest na Koncie Użytkownika. Progi opłat są wylistowane pod adresem: https://gamerhash.com/pl/fees
 11. W przypadku wydobywania bezpośrednio kryptowaluty Bitcoin, CoinAxe nie pobiera żadnej opłaty.
 12. Przez pierwsze 30 dni od założenia Konta przez Użytkownika, nie jest pobierana żadna opłata od wydobywania Kryptowalut.
ZASADY DZIAŁANIA PLAY&EARN
 1. Użytkownik może wziąć udział w Kampanii poprzez realizację zadań oferowanych w zakładce “Play&Earn” umieszczonej w Aplikacji.
 2. Szczegóły realizacji zadania, w szczególności maksymalny czas jego realizacji, opisane są na ekranie Aplikacji, po kliknięciu na dane zadanie. Maksymalny czas na realizację zadania nie może przekroczyć 30 dni. Czas na realizację zadania może być krótszy, jeśli wynika to z opisu zadania.
 3. Wyróżnia się trzy statusy realizacji zadania:
  1. Zadanie “W trakcie realizacji” – zadanie, którego realizacja została rozpoczęta przez Użytkownika, ale nie została jeszcze pomyślnie zakończona i nie upłynął czas na jego realizację,
  2. Zadanie “Wykonane” – zadanie, którego realizacja została pomyślnie zakończona przez Użytkownika.
  3. Zadanie “Anulowane” – zadanie, którego realizacja została anulowana decyzją CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub Partnera Portalu. Użytkownik informowany jest o anulowaniu zadania w formie komunikatu wyświetlanego w Aplikacji przez 24 godzin od jego anulowania. CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Partner Portalu zastrzegają sobie prawo do anulowania zadania w dowolnym czasie, w tym przed upływem czasu określonego na jego realizację. W przypadku anulowania zadania, którego realizacja została przez Użytkownika rozpoczęta, ale nie została jeszcze zakończona (zadanie “W trakcie realizacji”), Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub w stosunku do Partnera Portalu.
 4. Użytkownik może w danym czasie realizować maksymalnie 3 (trzy) zadania “W trakcie realizacji”.
 5. Przystąpienie do realizacji danego zadania (dalej: pierwsze zadanie) wyłącza możliwość przystąpienia do realizacji innego zadania (dalej: kolejne zadanie) przez 72 godzin od rozpoczęcia pierwszego zadania. Możliwość przystąpienia do realizacji kolejnego zadania jest niezależna od pomyślności realizacji pierwszego zadania.
 6. Za pomyślną realizację zadania Użytkownik otrzymuje Wirtualne dolary (USD) w liczbie określonej na ekranie Aplikacji w momencie rozpoczęcia realizacji zadania.
 7. Wirtualne dolary (USD) nie podlegają wymianie na kryptowalutę Bitcoin.
 8. Wirtualne dolary (USD) podlegają wyłącznej wymianie w GamerHash Store, na zasadach określonych w Regulaminie Portalu.
 9. Brak pomyślnej realizacji zadania nie wpływa na prawa i obowiązki Użytkownika.
WYPŁATA WIRTUALNYCH DOLARÓW (USD)
 1. Wypłata Wirtualnych dolarów (USD) następuje w terminie 72 godzin od zmiany statusu zadania “W trakcie wykonywania” na zadanie “Wykonane”.
 2. Wypłata Wirtualnych dolarów (USD) następuje na portfel USD Użytkownika.
 3. Wypłaty Wirtualnych dolarów (USD) dokonuje Partner Portalu. CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieterminową wypłatę Wirtualnych dolarów (USD).
 4. Do czasu wypłaty Wirtualnych dolarów (USD) na portfel USD Użytkownika, ilość Wirtualnych dolarów należna za realizację zadania (zadanie “Wykonane”) będzie się wyświetlać w portfelu USD Użytkownika w polu “Środki w drodze”.
 5. Korzystanie z wielu kont przez Użytkownika do realizacji zadań na tym samym Urządzeniu lub z wielu Urządzeń z tego samego IP (multikonta) lub z VPN uprawnia Partnera Portalu do odmowy wypłaty Wirtualnych dolarów (USD) lub do cofnięcia wypłaty już dokonanej. Jeśli Użytkownik nie posiada wystarczającej ilości środków, jego Portfel USD zostanie obciążony ujemnym saldem. Nowe środki zostaną przeznaczone na spłatę tej należności.
 6. Odmowa wypłaty Wirtualnych dolarów (USD) może nastąpić w każdym przypadku złamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Portalu.
WYPŁATA KRYPTOWALUTY BITCOIN
 1. Kryptowalutę Bitcoin, wypłaconą na portfel wewnętrzny CoinAxe zgodnie z rozdziałem ZASADY DZIAŁANIA APLIKACJI pkt. 7 powyżej, Użytkownik może wypłacić na własny portfel (dalej: Portfel zewnętrzny), na zasadach opisanych poniżej.
 2. Wypłata kryptowaluty Bitcoin na Portfel zewnętrzny może nastąpić wyłącznie w przypadku zgromadzenia przez Użytkownika na portfelu wewnętrznym CoinAxe nie mniej niż 0.001 kryptowaluty Bitcoin (dalej: Minimalny próg wypłaty).
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie osiągnie Minimalnego progu wypłaty, żądanie wypłaty kryptowaluty Bitcoin uznaje się za nieskuteczne.
 4. Indywidualizacja Portfela zewnętrznego następuje poprzez wprowadzenie adresu portfela w zakładce Konta „Ustawienia wypłat”. CoinAxe nie dokonuje weryfikacji Portfela zewnętrznego, w szczególności pod kątem jego bezpieczeństwa. Wypłata kryptowaluty Bitcoin na Portfel zewnętrzny następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika. Operacji tej nie można cofnąć.
 5. Wypłaty kryptowaluty Bitcoin na Portfele zewnętrzne realizowane są w przeciągu 2 dni roboczych.
 6. Od każdej wypłaty kryptowaluty Bitcoin na Portfel zewnętrzny pobierana będzie opłata w wysokości wyświetlanej na Urządzeniu w czasie składania przez Użytkownika żądania wypłaty kryptowaluty Bitcoin.
ZAMIANA KRYPTOWALUTY BITCOIN
 1. Użytkownik może zażądać, by nabycie produktu wirtualnego oferowanego w ramach GamerHash Store zostało rozliczone kryptowalutą Bitcoin wypłaconą na portfel wewnętrzny CoinAxe. W przypadku, gdy Użytkownik posiada kryptowalutę Bitcoin wypłaconą na portfel wewnętrzny CoinAxe w ilości odpowiadającej wartości produktu wirtualnego, CoinAxe dokonuje zamiany kryptowaluty Bitcoin na Wirtualne Dolary, którymi rozlicza następnie nabycie produktu. Zamiana kryptowaluty Bitcoin na Wirtualne Dolary i rozliczenie nabycia produktu wirtualnego jest nieodwracalne, tj. Użytkownik nie może żądać zwrotnej zamiany Wirtualnych Dolarów na kryptowalutę Bitcoin.
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
 1. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych dostępną pod adresem: https://gamerhash.com/pl/privacy . Akceptacja Polityki Bezpieczeństwa Danych jest warunkiem rejestracji w charakterze Użytkownika. Akceptacja Polityki Bezpieczeństwa Danych stanowi potwierdzenie zapoznania się z jej warunkami.
WYGAŚNIĘCIE UMOWY
 1. CoinAxe zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, który narusza postanowienia Umowy i/lub Regulaminu. Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika z obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej ewentualnie CoinAxe, w przypadku naruszenia postanowień Umowy i/lub Regulaminu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta, bez podania przyczyny.
 3. przypadku, gdy Użytkownik nie wyda polecania wypłaty krytpowaluty Bitcoin zgodnie z rozdziałem WYPŁATA KRYPTOWALUTY BITCOIN lub nie wykorzysta ich w rozliczeniach transakcji realizowanych w ramach GamerHash Store, zgodnie z rozdziałem ZAMIANA KRYPTOWALUTY BITCOIN, kryptowaluta Bitcoin wypłacona na portfel wewnętrzny CoinAxe, po usunięciu Konta Użytkownika, staje się własnością CoinAxe, a Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do CoinAxe z tego tytułu.
 4. W przypadku usunięcia Konta, bez względu na podstawę usunięcia, Użytkownik jest zobowiązany do trwałego usunięcia Aplikacji oraz jej ewentualnych kopii, pobranych na Urządzenia.
ZAGROŻENIA
Użytkownik jest świadomy ryzyka związanego z używaniem Portalu i/lub Aplikacji i ryzyko to akceptuje. W szczególności Użytkownik ma świadomość:
 1. obciążenia Urządzenia w wyniku pobrania i następczego używania Aplikacji, w tym możliwości jego uszkodzenia lub zniszczenia, wymagań technicznych Aplikacji, w tym poboru energii elektrycznej przez Urządzenie,
 2. zmian kursowych Kryptowalut i kryptowaluty Bitcoin, w tym ich możliwej niestabilności oraz wynikających stąd konsekwencji,
 3. braku gwarancji wydobycia Kryptowalut za pomocą Aplikacji na zakładanym przez Użytkownika poziomie,
 4. innowacyjności Portalu i Aplikacji i wynikających stąd możliwości błędów w ich funkcjonowaniu,
 5. ryzyka legislacyjnego, w szczególności możliwości wprowadzenia uregulowań prawnych wykluczających wydobywanie, zamianę lub wymianę Kryptowalut i/lub kryptowaluty Bitcoin,
 6. możliwych nadużyć ze strony osób trzecich, w tym włamań na Konto, zmiany jego ustawień lub kradzieży Kryptowalut i/lub kryptowaluty Bitcoin,
 7. innych zagrożeń wynikających z funkcjonowania Portalu i Aplikacji, mających wpływ na sytuację osobistą i majątkową Użytkownika oraz właścicieli i/lub posiadaczy Urządzeń, z których Użytkownik korzysta.
WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. CoinAxe oświadcza, że Portal i Aplikacja są rozwiązaniami innowacyjnymi i jako takie nie mogą zostać objęte gwarancją prawidłowego funkcjonowania, w tym niewystępowania błędów lub usterek. W szczególności CoinAxe nie może zagwarantować pełnej kompatybilności Aplikacji z Urządzeniami oraz osiągnięcia przez Użytkownika określonego poziomu wydobycia Kryptowaluty.
 2. CoinAxe nie ma wpływu na bieżące kursy Kryptowalut i/lub krytptowaluty Bitcoin. Decyzja o wydobywania Kryptowalut za pomocą Aplikacji jest dobrowolną i świadomą decyzją Użytkownika.
 3. CoinAxe nie odpowiada za działania osób trzecich, w szczególności nie odpowiada za szkody spowodowane przez osoby, które otrzymały dostęp do Konta lub Portfela zewnętrznego na skutek działań niezgodnych z prawem lub działań samego Użytkownika (nienależyte zabezpieczenie Konta i/lub Portfela zewnętrznego, przekazanie hasła i loginu, pozostawienie otwartego dostępu do Konta/Portfela zewnętrznego).
 4. CoinAxe nie odpowiada za rozliczenia prawno-skarbowe Użytkownika. Za wypełnienie wszelkich wymogów prawno-skarbowych w związku z użyciem kryptowaluty Bitcoin w ramach wymiany, zamiany lub jako środka płatniczego, w szczególności za złożenie odpowiednich deklaracji i dokonanie odpowiednich rozliczeń odpowiada Użytkownik osobiście.
 5. CoinAxe nie odpowiada za szkody wyrządzone podmiotom trzecim na skutek działań lub zaniechań Użytkowników, w szczególności CoinAxe nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pobrania Aplikacji na Urządzenie podmiotu trzeciego, bez jego wiedzy lub zgody lub bez wiedzy i zgody na funkcjonalność działania Aplikacji.
PRAWO WŁAŚCIWE
 1. Z wyłączeniem reguł kolizyjnych wynikających z prawa międzynarodowego, prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z zawarcia, realizacji lub wygaśnięcia Umowy, jest prawo polskie.
 2. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne, w szczególności z uwagi na naruszenie porządku prawnego państwa, którego prawo znajduje zastosowanie na skutek zastosowania reguł kolizyjnych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, a postanowienie nieważne zastępowane jest postanowieniem zgodnym z podstawowymi założeniami i celami Regulaminu.
ZMIANA REGULAMINU
CoinAxe zastrzega sobie zmianę Regulaminu według własnego uznania. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym zalogowaniu po zmianie Regulaminu w formie komunikatu. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia Konta oraz niezwłocznego trwałego usunięcia Aplikacji z Urządzeń. Kontynuacja Umowy jest równoznaczna z akceptacją zmiany Regulaminu przez Użytkownika.