Regulamin

Regulamin portalu GamerHash

data ostatniej aktualizacji: 14 maj 2024.

§1 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Właścicielem Aplikacji oraz portalu GamerHash.com dostępnego pod adresem https://gamerhash.com oraz wszystkich jego składników jest spółka C-Axe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-771), ul. Marii Konopnickiej 16/3A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702796, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831767156, REGON: 36870210.
 2. Portal został utworzony jako platforma służąca do pobrania Aplikacji przez Użytkowników oraz zarządzania przez nich Kontami Użytkowników w związku z wydobyciem Kryptowalut za pomocą Aplikacji Desktopowej albo Udostępnianego Oprogramowania.
 3. We wszystkich przypadkach, w których Regulamin odwołuje się do konkretnego czasu, czasem właściwym jest czas środkowoeuropejski (CEST).
 4. We wszystkich przypadkach wskazanych w Regulaminie jako wymagające kontaktu z C-Axe (poinformowanie, zgłoszenie, inne), właściwą do kontaktu jest skrzynka mailowa: [email protected].
 5. Dostęp do treści publikowanych w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie wymaga uiszczania przez Użytkownika abonamentu lub podobnych opłat. Warunkiem uzyskania dostępu lub korzystania z Portalu lub Aplikacji jest wykorzystanie Urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy).
§2 DEFINICJE
 1. Pojęciom użytym w Regulaminie i zapisanym wielką literą, nadaje się poniżej wskazane znaczenie:
  1. Adres IP - adres internet protocol, numer identyfikacyjny Urządzenia, a w szczególności Komputera, w Internecie lub sieci lokalnej;
  2. Aplikacje - oznacza łącznie Aplikację Desktopową, Aplikację Mobilną oraz Aplikację Webową;
  3. Aplikacja Desktopowa - program komputerowy pobierany przez Użytkownika na Komputer, m.in. w celu wydobywania Kryptowalut;
  4. Aplikacja Mobilna - aplikacja GamerHash możliwa do pobierania i używania na Urządzeniach Mobilnych;
  5. Aplikacja Webowa - platforma internetowa dostępna pod adresem https://gamerhash.com dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu się;
  6. Bitcoin – zdecentralizowana waluta elektroniczna Bitcoin (BTC), oparta na otwartym kodzie źródłowym, uznawana za prawo majątkowe. W celu uniknięcia wątpliwości, C-Axe oświadcza, że Bitcoin jest jedną z Kryptowalut, a jego wyodrębnienie z grupy Kryptowalut nastąpiło wyłącznie na potrzeby Regulaminu;
  7. C-Axe - spółka C-Axe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-771), ul. Marii Konopnickiej 16/3A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000702796, której akta są przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7831767156, REGON: 36870210;
  8. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  9. Facebook - portal społecznościowy mieszczący się pod adresem https://facebook.com;
  10. GamerHash Store – platforma internetowa dostępna w Aplikacji Webowej pod adresem https://gamerhash.com/shop oraz w Aplikacji Mobilnej, przy pomocy której Użytkownik może uzyskać dostęp do Produktów Cyfrowych oraz dokonać wymiany Bitcoina, GUSD albo GHX na Produkty Cyfrowe;
  11. GHX - token GamerCoin;
  12. Google - portal dostępny pod adresem https://google.com;
  13. GUSD – wewnętrzna waluta ekosystemu Gamerhash wykorzystywana wyłącznie w płatnościach realizowanych w ramach GamerHash Store, której wartość jest równa wartości USD (dolara amerykańskiego) w stosunku 1:1 (1 GUSD = 1 USD);
  14. Kampania – zadanie Play&Earn możliwe do zrealizowania przez Użytkownika, oferowane samodzielnie przez C-Axe albo we współpracy z Partnerami Portalu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  15. Komputer - Urządzenie w rozumieniu Regulaminu, z ograniczeniem do urządzeń elektronicznych przeznaczonych do przetwarzania informacji (danych) przedstawionych w postaci cyfrowej będące urządzeniem stacjonarnym albo urządzeniem przenośnym, z wyłączeniem Urządzeń Mobilnych, lub innych podobnych;
  16. Konto Użytkownika – konto tworzone w procesie rejestracji, indywidualnie dla każdego Użytkownika;
  17. Kryptowaluta – zdecentralizowane waluty elektroniczne, oparte na otwartym kodzie źródłowym, uznawane za prawa majątkowe, wydobywane za pomocą Aplikacji Desktopowej albo Udostępnianego Oprogramowania;
  18. Metamask - narzędzie dostępne pod adresem https://metamask.io umożliwiające wymianę kryptowalut znajdujących się na Portfelu Zewnętrznym funkcjonującym w obrębie tego narzędzia, na Produkty Cyfrowe;
  19. Minimalny Próg Wypłaty - minimalna ilość Kryptowalut określona przez partnera zewnętrzego, przy pomocy którego C-Axe realizuje wypłaty, powiększone o aktualną wysokość Opłaty Transakcyjnej;
  20. Opłata Serwisowa - opłata z tytułu administrowania i utrzymania GamerHash Store;
  21. Opłata Transakcyjna - uśredniona opłata za wysłanie transakcji w sieci blockchain Bitcoina albo sieci blockchain, w ramach której funkcjonuje GHX;
  22. Partnerzy Portalu – podmioty, we współpracy z którymi C-Axe organizuje Kampanie;
  23. Play&Earn - funkcjonalność, która udostępnia informacje o aktualnych Kampaniach i umożliwia ich realizację;
  24. Polityka Bezpieczeństwa Danych - dokument dostępny pod adresem: https://gamerhash.com/pl/privacy;
  25. Portal - portal GamerHash mieszczący się pod adresem https://gamerhash.com;
  26. Portfel Zewnętrzny - portfel kryptowalutowy Użytkownika funkcjonujący poza Portalem lub Aplikacjami, na który Użytkownik może wypłacić Bitcoiny albo GHX z Aplikacji Webowej albo Aplikacji Mobilnej. Adres Portfela Zewnętrznego jest wprowadzony w odpowiednim oknie Aplikacji Webowej albo Aplikacji Mobilnej bezpośrednio przez Użytkownika;
  27. Produkty Cyfrowe - produkty, niewymagające fizycznej wysyłki, w których posiadanie Użytkownik może wejść poprzez wymianę Bitcoina, GUSD albo GHX na Produkty Cyfrowe;
  28. Regulamin – niniejszy Regulamin Portalu GamerHash;
  29. Udostępniane Oprogramowanie - oprogramowanie umożliwiające wydobywanie Kryptowalut, bez konieczność pobierania lub korzystania z Aplikacji Desktopowej;
  30. Urządzenie - Komputer, Urządzenie Mobilne lub podobne urządzenia elektroniczne z dostępem do Internetu;
  31. Urządzenie Mobilne - smartfon, tablet albo inne podobne urządzenia z dostępem do Internetu;
  32. USD - dolar amerykański;
  33. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto. Osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba niepełnoletnia może być Użytkownikiem wyłącznie za uprzednią zgodą uprawnionego przedstawiciela ustawowego;
  34. Steam - portal dostępny pod adresem https://steamcommunity.com;
  35. VPN - Virtual Private Network, wyodrębnione połączenie, za pomocą którego jest realizowane połączenie w sieci prywatnej, za pośrednictwem sieci Internet;
  36. Zdjęcie Profilowe – wirtualny wizerunek pod jakim Użytkownik występuje w Aplikacjach; może to być w szczególności ikona wybrana spośród katalogu udostępnionego przez C-Axe lub inne zdjęcie lub grafika, które wykorzystuje Użytkownik;
  37. 2FA - autoryzacja dwuetapowa (ang. Two-Factor Authentication).
§3 KONTO UŻYTKOWNIKA
 1. Rejestracja Użytkownika na Portalu następuje poprzez utworzenie Konta Użytkownika. Utworzenie konta jest możliwe na portalu https://gamerhash.com/pl/auth/register w jeden z niżej wskazanych sposobów:
  1. z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, wymagającego podania: nazwy użytkownika, adresu e-mail, oraz hasła;
  2. za pomocą portalu społecznościowego Facebook, z wykorzystaniem Facebook login, wymagającego potwierdzenia adresu e-mail i nadania loginu. Facebook login oraz hasło wykorzystywane do logowania na portalu społecznościowym Facebook umożliwiają logowanie do Konta Użytkownika;
  3. za pomocą platformy Steam, z wykorzystaniem Steam login, wymagającego podania adresu e-mail oraz nadania loginu. Steam login oraz hasło wykorzystywane do logowania w platformie Steam umożliwiają logowanie do Konta Użytkownika;
  4. za pomocą konta Google, wymagającego potwierdzenia adresu e-mail i nadania loginu. Login Google oraz hasło wykorzystywane do logowania do konta Google umożliwiają logowanie do Konta Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika jest możliwe również za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, wymagającego podania: nazwy użytkownika, adresu e-mail, oraz hasła.
 3. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z tzw. silnych haseł (składających się co najmniej z 8 znaków, w tym małych lub wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych, ich okresową aktualizację oraz unikanie używania tych samych haseł do logowania na różnych witrynach internetowych czy portalach w Internecie.
 4. Po zakończonej rejestracji na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłany link aktywacyjny do Konta Użytkownika. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Aplikacji Użytkownik jest zobowiązany do aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i jego prawidłowe załadowanie.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych i adekwatnych do istniejących zagrożeń środków bezpieczeństwa, w szczególności poprzez zabezpieczenie Konta Użytkownika przed jego nieuprawnionym użyciem, w tym poprzez należyte zabezpieczenie Urządzeń mających dostęp do Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania C-Axe o wszystkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika lub podejrzeniach takiego użycia.
 7. Posiadanie aktywnego Konta Użytkownika umożliwia Użytkownikowi pobranie Aplikacji Desktopowej lub Aplikacji Mobilnej.
 8. Zasady usunięcia Konta Użytkownika zostały wskazane w §12 poniżej.
§4 APLIKACJE
 1. Aplikacje w całości, a także ich poszczególne samodzielne lub niesamodzielne części stanowią własność C-Axe.
 2. Z chwilą założenia Konta Użytkownika, C-Axe i Użytkownik zawierają umowę wzajemną, na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. C-Axe udziela Użytkownikowi licencji na używanie Aplikacji, która jest licencją odwołalną, niewyłączną, niepodlegającą dalszemu przeniesieniu bez względu na odpłatny lub nieodpłatny charakter przeniesienia, w tym niepodlegająca dalszemu licencjonowaniu, ograniczoną do czynności: instalowania lub używania we własnym, niezarobkowym celu, na zasadach określonych w Regulaminie. W szczególności na skutek pobrania lub korzystania z Aplikacji Użytkownik nie staje się ich właścicielem. Aplikacje pozostają własnością C-Axe.
 4. Użytkownik zobowiązuje się, że Aplikacje nie będą przez niego:
  1. sprzedawane, najmowane, użyczane lub w inny sposób rozporządzane, udostępniane, w tym z wykorzystaniem źródeł open-source lub wykorzystywane w celu innym niż wskazany w niniejszym Regulaminie, niezależnie od odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru wykorzystania,
  2. kopiowane, przenoszone,\
  3. modyfikowane, w tym poprzez wprowadzanie ich ulepszeń, dzielone, odszyfrowywane, transformowane w jakikolwiek sposób, poddawane inżynierii wstecznej lub kompilacji wstecznej.
 5. Wszelkie sugestie, komentarze lub pomysły w zakresie zmiany, w tym ulepszenia funkcjonalności Aplikacji przekazywane C-Axe przez Użytkownika mogą zostać wykorzystane według uznania C-Axe, bez konieczności zapłaty lub przekazania innej formy wynagrodzenia na rzecz Użytkownika.
 6. C-Axe zastrzega sobie prawo do modyfikacji Aplikacji według własnego uznania, w tym do ulepszeń Aplikacji, w zakresie ich funkcjonalności lub jakimkolwiek innym zakresie. Dokonanie ewentualnej aktualizacji pozostaje bez wpływu na warunki korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, które zachowują moc w stosunku do Aplikacji po aktualizacji.
 7. W Aplikacjach widnieje aktualna wartość posiadanych przez Użytkownika Bitcoinów, GUSD i GHX. Wartości Bitcoina, GUSD i GHX są wyświetlane również po przeliczeniu na USD. Wartość GUSD jest ustalana w stosunku 1:1 z USD. Kursy Bitcoin i GHX, po których ustalana jest ich wartość w USD są ustalane w oparciu o aktualne kursy widniejące na portalach:
  1. dla Bitcoin - https://data.chain.link;
  2. dla GHX - https://coinmarketcap.com.
 8. Użytkownik posiada dostęp do Konta Użytkownika za pomocą Aplikacji.
§5 APLIKACJA DESKTOPOWA
 1. Aplikacja Desktopowa jest kompatybilna z Komputerami z zainstalowanymi systemami operacyjnymi wyszczególnionymi na Portalu. Po jej pobraniu, Aplikacja Desktopowa wymaga instalacji i uruchomienia na Komputerze, na który została pobrana. Aplikacja Desktopowa może zostać zainstalowana przez Użytkownika na dowolnej liczbie Komputerów.
 2. Aplikację Desktopową można pobrać na stronie internetowej https://gamerhash.com.
 3. Z chwilą pobrania i uruchomienia Aplikacji Desktopowej, Użytkownik pobiera, z wykorzystaniem jej funkcjonalności, na zasadzie licencji, zewnętrzne oprogramowanie open source – tzw. „minery”, które nie stanowią własności C-Axe. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad licencji, w szczególności nienaruszania własności oprogramowania zewnętrznego, praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do programów komputerowych, baz danych, znaków towarowych, wynalazków i im podobnych. C-Axe nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika, powodujące lub mogące spowodować szkodę w majątku osób trzecich, będących właścicielami lub uprawnionymi w stosunku do oprogramowania zewnętrznego.
 4. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Aplikacji Desktopowej na Komputerze, Użytkownik:
  1. ma możliwość zalogowania się do Konta Użytkownika. W tym celu Użytkownik zostaje przekierowany do Portalu, za pośrednictwem przeglądarki internetowej;
  2. (bez logowania) wprowadza login do Konta Użytkownika. Przez wprowadzenie loginu Użytkownik łączy Aplikację Desktopową zainstalowaną na danym Komputerze z Kontem Użytkownika. Każdy Komputer, na którym została zainstalowana Aplikacja Desktopowa połączona z Kontem Użytkownika w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest widoczny w panelu Konta Użytkownika. W przypadku wpisania błędnej lub nieistniejącej nazwy Użytkownika, środki z tytułu kopania Kryptowalut nie zostaną przydzielone do żadnego Konta Użytkownika i Użytkownik nie będzie miał możliwości ich odzyskania.
 5. Po zainstalowaniu Aplikacji Desktopowej na Komputerze, Aplikacja Desktopowa automatycznie weryfikuje moc obliczeniową Komputera i wybiera Kryptowalutę, która będzie wydobywana za pomocą Aplikacji Desktopowej. Rodzaj wydobywanej Kryptowaluty zależy od typu oraz mocy obliczeniowej Komputera. Moc obliczeniowa Komputera wyznaczana jest przez jego parametry. Im większa moc obliczeniowa Komputera, tym większa wydajność Aplikacji Desktopowej. Niezależnie od wyniku automatycznej analizy, Użytkownik ma możliwość zmiany wydobywanej Kryptowaluty, na jedną z oferowanych Kryptowalut.
 6. Użytkownik jest informowany o rodzaju Kryptowaluty wydobywanej za pomocą Aplikacji Desktopowej. Wydobyta Kryptowaluta jest przeliczana na kryptowalutę Bitcoin i ujawniana na Koncie Użytkownika na zasadach opisanych poniżej.
 7. Stan wydobycia Kryptowaluty jest mierzony w sesjach 24-godzinnych. Sesja rozpoczyna się o godz. 00.00 danego dnia i kończy się o godz. 23.59 kolejnego dnia, z zastrzeżeniem zdania następnego. Pierwsza sesja rozpoczyna się z chwilą pobrania i uruchomienia Aplikacji Desktopowej i kończy się o godz. 23.59 tego samego dnia.
 8. Stan wydobycia Kryptowalut jest aktualizowany i zapisywany na Koncie Użytkownika, po wymianie na kryptowalutę Bitcoin oraz potrąceniu należnej prowizji za wymianę, po zakończeniu każdej sesji.
 9. W przypadku, gdy wydobyta w danej sesji Kryptowaluta, po przeliczeniu na kryptowalutę Bitcoin, przekracza równowartość 0,00001 Bitcoina, Kryptowaluta jest zamieniana na kryptowalutę Bitcoin i ujawniana na indywidualnym Koncie Użytkownika najpóźniej w terminie do godziny 12:00 następnego dnia, a od momentu ujawnienia Użytkownik ma możliwość dysponowania nią.
 10. W przypadku, gdy wydobyta w danej sesji Kryptowaluta, po przeliczeniu na kryptowalutę Bitcoin, przekracza równowartość 0,00001 Bitcoina, Kryptowaluta jest zamieniana na kryptowalutę Bitcoin i ujawniana na indywidualnym Koncie Użytkownika najpóźniej w terminie do godziny 12:00 następnego dnia, a od momentu ujawnienia Użytkownik ma możliwość dysponowania nią.
 11. Od każdej wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, C-Axe pobiera prowizję stanowiącą procent liczony od wartości wymiany, w zależności od wydobytej w ostatnich 30 (słownie: trzydziestu) dniach przez Użytkownika ilości Kryptowaluty przeliczonej na Bitcoin. Poziom opłaty widoczny jest na Koncie Użytkownika. Progi opłat są zależne od rangi Użytkownika i wskazane pod adresem: https://gamerhash.com/fees.
§6 APLIKACJA MOBILNA ORAZ WEBOWA
 1. Aplikacja Mobilna jest kompatybilna z Urządzeniami Mobilnymi z zainstalowanym systemem operacyjnym Android lub iOS.
 2. Aplikację Mobilną można pobrać:
  1. w sklepie Google Play (dla Urządzeń Mobilnych z systemem operacyjnym Android);
  2. w sklepie App Store® (dla Urządzeń Mobilnych z systemem operacyjnym iOS);
  3. poprzez przekierowanie do Google Play albo do App Store® na stronie internetowej https://gamerhash.com.
 3. Po jej pobraniu, Aplikacja Mobilna wymaga instalacji i uruchomienia na Urządzeniu Mobilnym, na które została pobrana. Aplikacja Mobilna może zostać zainstalowana przez Użytkownika na dowolnej liczbie Urządzeń Mobilnych.
 4. Po zainstalowaniu i uruchomieniu Aplikacji Mobilnej, Użytkownik wprowadza adres e-mail założonego wcześniej Konta Użytkownika albo tworzy nowe Konto Użytkownika. W przypadku logowania do Aplikacji Mobilnej za pomocą adresu e-mail Użytkownik na podany adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika otrzyma link umożliwiający zalogowanie do Aplikacji Mobilnej. W przypadku, gdy dana osoba posiada już Konto Użytkownika, istnieje również możliwość zalogowania się do Aplikacji Mobilnej poprzez wykorzystanie kodu QR udostępnianego w Aplikacji Webowej, a odczytywanego za pomocą Urządzeń Mobilnych.
 5. Aplikacja Webowa nie wymaga instalacji, zaś jest dostępna w przeglądarce internetowej pod adresem: https://gamerhash.com. Użytkownik loguje się do Aplikacji Webowej za pomocą podania adresu e-mail albo loginu Konta Użytkownika oraz nadanego hasła.
 6. Aplikacja Mobilna oraz Aplikacja Webowa pełnią dla Użytkownika głównie funkcję informacyjną i umożliwiają Użytkownikowi odczytywanie informacji, w szczególności w przedmiocie sald Użytkownika, historii czy parametrów kopanych Kryptowalut. Dodatkowo Aplikacja Mobilna oraz Aplikacja Webowa umożliwiają dokonywanie wymian Bitcoinów, GUSD albo GHX w GamerHash Store na Produkty Cyfrowe oraz wypłaty Bitcoina lub GHX na Portfele Zewnętrzne, stosownie do postanowień 9 Regulaminu.
§7 ZASADY DZIAŁANIA PLAY&EARN
 1. Użytkownik może wziąć udział w Kampanii poprzez realizację zadań oferowanych w Play&Earn.
 2. Szczegóły realizacji zadania, w szczególności czynność oraz maksymalny czas jego realizacji widnieją po kliknięciu na daną Kampanię. Domyślny czas na realizację zadania wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni. Czas na realizację zadania może być krótszy albo dłuższy, jeśli wynika to z opisu zadania.
 3. Wyróżnia się trzy statusy realizacji zadania:
  1. Zadanie “W trakcie” – Kampania, której realizacja została rozpoczęta przez Użytkownika, ale nie została jeszcze pomyślnie zakończona i nie upłynął czas na jego realizację;
  2. Zadanie “Wykonano” – Kampania, której realizacja została pomyślnie zakończona przez Użytkownika;
  3. Zadanie “Niewykonane” – zadanie, którego użytkownik nie ukończył w wyznaczonym czasie lub jego realizacja została anulowana decyzją C-Axe lub Partnera Portalu. Użytkownik informowany jest o anulowaniu zadania w formie komunikatu wyświetlanego przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny od jego anulowania. C-Axe lub Partner Portalu zastrzegają sobie prawo do anulowania zadania w dowolnym czasie, w tym przed upływem czasu określonego na jego realizację. W przypadku anulowania Kampanii, której realizacja została przez Użytkownika rozpoczęta, ale nie została jeszcze zakończona (zadanie “W trakcie realizacji”), Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do C-Axe lub w stosunku do Partnera Portalu.
 4. Użytkownik może jednocześnie realizować maksymalnie 3 (słownie: trzy) Kampanie - status “W trakcie realizacji”, chyba że z opisu zadania wynika inaczej. C-Axe zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości wykonania przez Użytkownika danej Kampanii w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia ukończenia przez Użytkownika danej Kampanii. W przypadku zatwierdzenia przez C-Axe prawidłowości wykonania przez Użytkownika danej Kampanii, zadanie otrzymuje status Zadanie “Wykonane”.
 5. Dana Kampania może zostać zrealizowana przez Użytkownika tylko jeden raz. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania C-Axe informacji lub dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie danej Kampanii najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia danej Kampanii. Zgłoszenia przesłane przez Użytkownika po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. C-Axe lub Partnerzy Portalu zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Użytkownika z realizacji danej Kampanii, w przypadku gdy Użytkownik wykonuje daną Kampanię z Urządzenia lub Adresu IP, z których ta Kampania została już wcześniej wykonana.
 6. Przystąpienie do realizacji danej Kampanii wyłącza możliwość przystąpienia do realizacji innej (kolejnej) Kampanii przez 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin od rozpoczęcia pierwszej Kampanii, chyba że z opisu zadania wynika, że to ograniczenie nie ma zastosowania. Możliwość przystąpienia do realizacji kolejnej Kampanii jest niezależna od pomyślności realizacji pierwszej Kampanii.
 7. Za pomyślną realizację zadania Użytkownik otrzymuje GUSD lub GHX w liczbie określonej dla danej Kampanii.
 8. GUSD lub GHX nie podlegają wymianie na kryptowalutę Bitcoin.
 9. GUSD stanowią wyłącznie wewnętrzny środek rozliczeniowy w  ramach Gamerhash Store i podlegają wyłącznie wymianie w GamerHash Store, na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. GHX stanowią token, który może zostać albo wydany przez Użytkownika w ramach GamerHash Store albo wypłacony na Portfel Zewnętrzny Użytkownika, stosownie do postanowień Regulaminu.
 11. Brak pomyślnej realizacji Kampanii nie wpływa na prawa i obowiązki Użytkownika.
 12. Przydzielenie GUSD albo GHX z tytułu realizacji Kampanii następuje w terminie do 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin od zmiany statusu Kampanii z “W trakcie wykonywania” na “Wykonane”.
 13. Przydzielenie GUSD lub GHX z tytułu pomyślnego ukończenia przez Użytkownika danej Kampanii dokonuje C-Axe samodzielnie albo po otrzymaniu akceptacji danego Partnera Portalu (w przypadku organizacji Kampanii we współpracy z Partnerem Portalu).
 14. Do czasu przydzielenia GUSD albo GHX ilość GUSD albo ilość GHX należna za realizację danej Kampanii (Kampania “Wykonana”) będzie się wyświetlać informacją “Środki w drodze”.
 15. Korzystanie z wielu kont przez Użytkownika do realizacji Kampanii na tym samym Komputerze lub z wielu Komputerów z tego samego IP (multikonta) lub przy wykorzystaniu VPN uprawnia C-Axe do odmowy przydzielania GUSD albo GHX,do cofnięcia przydzielania już dokonanego lub czasowej blokady możliwości realizacji Kampanii. Jeśli Użytkownik nie posiada wystarczającej ilości środków, wówczas na Koncie Użytkownia może pojawić się ujemne saldo. Nowe środki zostaną przeznaczone na spłatę tej należności.
 16. Odmowa przydzielenia GUSD albo GHX z tytułu pomyślnego ukończenia przez Użytkownika danej Kampanii może nastąpić w każdym przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 17. Wszelkie prawa Partnerów Portalu opisane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie wyłącznie do Kampanii realizowanych przez C-Axe we współpracy z danym Partnerem Portalu i ograniczają się wyłącznie do określonego Partnera Portalu, we współpracy z którym dana Kampania jest realizowana.
§8 WYPŁATY KRYPTOWALUTY BITCOIN LUB TOKENA GHX
 1. Wypłaty Bitcoin albo GHX na Portfele Zewnętrzne są możliwe wyłącznie w Aplikacji Webowej albo Aplikacji Mobilnej.
 2. Kryptowalutę Bitcoin albo token GHX, ujawnione na indywidualnym Koncie Użytkownika, Użytkownik może wypłacić na własne Portfele Zewnętrzne, na zasadach opisanych poniżej.
 3. Wypłata kryptowaluty Bitcoin na Portfel Zewnętrzny może nastąpić wyłącznie w przypadku zgromadzenia przez Użytkownika i ujawnienia na Koncie Użytkownika Bitcoinów w ilości nie mniejszej niż Minimalny Próg Wypłaty.
 4. Wypłata tokenów GHX na Portfel Zewnętrzny może nastąpić wyłącznie w przypadku zgromadzenia przez Użytkownika i ujawnienia na Koncie Użytkownika tokenów GHX w ilości nie mniejszej niż Minimalny Próg Wypłaty.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie osiągnie Minimalnego Progu Wypłaty, żądanie wypłaty uznaje się za nieskuteczne i tym samym nie zostanie ono zrealizowane. Informacja o aktualnym Minimalnym Progu Wypłaty będzie każdorazowo widoczna dla Użytkownika przed zatwierdzeniem wypłaty.
 6. Indywidualizacja Portfela Zewnętrznego następuje poprzez wprowadzenie adresów Portfeli Zewnętrznych w zakładce Konta Użytkownika („Ustawienia wypłat”). C-AXE NIE DOKONUJE WERYFIKACJI PORTFELA ZEWNĘTRZNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI POD KĄTEM JEGO BEZPIECZEŃSTWA LUB POPRAWNOŚCI WPROWADZONEGO ADRESU PORTFELA, A TAKŻE POPRAWNOŚCI SIECI. Wypłata kryptowaluty Bitcoin albo tokenu GHX na Portfel Zewnętrzny następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że operacja wypłaty kryptowaluty Bitcoin albo tokena GHX jest dokonywana w ramach blockchain i C-Axe nie ma na nią jakiegokolwiek wpływu, a także, że raz zleconej operacji nie można cofnąć.
 7. Wypłaty kryptowaluty Bitcoin lub tokenów GHX na Portfele Zewnętrzne realizowane są najpóźniej w terminie 4 (słownie: czterech) Dni Roboczych.
 8. Od każdej wypłaty kryptowaluty Bitcoin albo tokena GHX na Portfel Zewnętrzny pobierana będzie Opłata Transakcyjna. Opłata Transakcyjna będzie pobierana w wysokości każdorazowo wyświetlanej w momencie złożenia przez Użytkownika żądania wypłaty (przed zleceniem wypłaty). Użytkownik ma również możliwość zlecenia automatycznych cyklicznych wypłat. W tym przypadku wysokość Opłaty Transakcyjnej będzie ustalana w momencie wykonania każdej wypłaty. Użytkownik będzie miał możliwość wstrzymania automatycznych cyklicznych wypłat, w przypadku, gdy Opłata Transakcyjna wzrośnie o więcej niż 50% względem wysokości Opłaty Transakcyjnej wyświetlanej w momencie złożenia przez Użytkownika zlecenia automatycznych cyklicznych wypłat. Coin-Axe zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub wstrzymania automatycznej cyklicznej wypłaty ustawionej przez Użytkownika.
 9. Wypłata Bitcoin lub GHX na Portfele Zewnętrzne jest możliwa wyłącznie dla Użytkowników z włączoną opcją 2FA, która jest wykorzystywana jako autoryzacja wypłaty Bitcoin lub GHX na Portfel Zewnętrzny.
§9 GAMERHASH STORE
 1. Użytkownik, po zgromadzeniu środków umożliwiających wymianę Bitcoin, GUSD albo GHX na Produkty Cyfrowe ma prawo dokonania wymiany na Produkty Cyfrowe aktualnie dostępne w GamerHash Store zarówno za pośrednictwem Aplikacji Webowej, jak i Aplikacji Mobilnej.
 2. Po kliknięciu na dany Produkt Cyfrowy Użytkownik ma możliwość zapoznania się z krótkim opisem danego Produktu Cyfrowego, w tym m.in. regionem, dla którego dany Produkt Cyfrowy jest dedykowany.
 3. Wymiany na Produkty Cyfrowe w GamerHash Store mogą być dokonywane przy wykorzystaniu Bitcoin, GUSD albo GHX dostępnych na Koncie Użytkownika albo przy wykorzystaniu innych dostępnych Kryptowalut przy wykorzystaniu narzędzia Metamask. Aktualnie dostępne Kryptowaluty umożliwiające płatność przez narzędzie Metamask będą każdorazowo widoczne podczas wyboru metody płatności.
 4. W celu wymiany widniejących na Koncie Użytkownika Bitcoin, GUSD lub GHX na Produkty Cyfrowe albo wymiany Kryptowalut znajdujących się na Portfelach Zewnętrznych, przy wykorzystaniu narzędzia Metamask, Użytkownik powinien przejść do zakładki Store w Aplikacji Webowej albo Aplikacji Mobilnej. Po dokonaniu wyboru Produktu Cyfrowego Użytkownik wybiera jego ilość, portfel, z którego zamierza zrealizować wymianę, a także wprowadza wcześniej nadany kod PIN (autoryzacja), a następnie wyraża chęć dokonania wymiany klikając w odpowiedni przycisk. Użytkownik, w momencie akceptacji wymiany, przyjmuje do wiadomości, że akceptacja skutkuje pomniejszeniem jego salda Bitcoin albo GUSD albo GHX widniejących na Koncie Użytkownika albo salda widniejącego w narzędziu Metamask w ilości wskazanej każdorazowo przy danym Produkcie Cyfrowym. Wartość każdego Produktu Cyfrowego jest wyrażona w USD (dolar amerykański). W przypadku niektórych Produktów Cyfrowych w wartość Produktu Cyfrowego może zostać wliczona Opłata Serwisowa, która będzie widniała jako składowa końcowej wartości Produktu Cyfrowego i tym samym Użytkownik będzie znał jej wysokość przed akceptacją danej transakcji.
 5. Wszelkie należności związane z wymianą Bitcoin, GUSD lub GHX widniejących na Koncie Użytkownika albo Kryptowalut za pośrednictwem narzędzia Metamask, na Produkty Cyfrowe dokonywane są w momencie akceptacji realizacji danego zamówienia. C-Axe nie zezwala na realizację zamówień z odroczonym terminem albo w ramach stworzenia salda ujemnego.
 6. Wraz z akceptacją opisanej wyżej wymiany na Produkt Cyfrowy, który stanowi treści cyfrowe, Użytkownik, w szczególności będący konsumentem, wyraża zgodę na spełnienie przez C-Axe świadczenia wynikającego z tej transakcji przed upływem terminu uprawniającego Użytkownika-konsumenta do odstąpienia od zawartej umowy i jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że wówczas nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od tej umowy. AKCEPTUJĄC REGULAMIN I DOKONUJĄC WYMIANY NA PRODUKT CYFROWY WYRAŹNIE WYRAŻASZ ZGODĘ NA UTRATĘ PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW Z TYM ZWIĄZANYCH.
 7. Po pomyślnym przejściu przez proces wymiany opisany w punkcie powyżej, Użytkownik otrzymuje unikalny kod cyfrowy umożliwiający skorzystanie z Produktu Cyfrowego poza ekosystemem Portalu lub Aplikacji. Użytkownik ma możliwość użycia otrzymanego kodu cyfrowego w miejscu albo na platformie zdefiniowanych w opisie danego Produktu Cyfrowego.
 8. C-Axe zastrzega sobie prawo wprowadzania promocji w zakresie Produktów Cyfrowych, w tym m.in. sprzedaży premiowej. W przypadku wprowadzenia promocji, nie podlegają one łączeniu się, chyba że z regulaminu lub opisu danej promocji wynika inaczej.
 9. C-Axe może wprowadzić maksymalną ilość Produktów Cyfrowych możliwych do wymiany w ramach jednego zamówienia. Powyższe nie ogranicza Użytkownika w możliwości dokonania kilku transakcji wymiany na taki sam Produkt Cyfrowy w łącznej ilości przewyższającej ilość możliwą do wymiany w ramach jednego zamówienia.
 10. C-Axe odpowiada wobec Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 11. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów Cyfrowych Użytkownicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby C-Axe albo za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego indywidualnie dla każdego zakupionego Produktu Cyfrowego, w zakładce zamówień Użytkownika. W treści reklamacji należy wskazać adres zwrotny lub adres e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź.
 12. Reklamacje rozpatrywane będą przez C-Axe nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 13. Składający reklamację Użytkownik powinien uwidocznić w treści reklamacji dane umożliwiające identyfikację reklamowanego zamówienia oraz adres kontaktowy (e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu) tak, aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
 14. C-Axe zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub anulowania zamówienia w stosunku do którego istnieje podejrzenie, że zostało dokonane z naruszeniem Regulaminu, w wyniku awarii Portalu, Aplikacji lub awarii, która miała miejsce w narzędziach podmiotów trzecich dostarczających informacje lub narzędzia wykorzystywane przez C-Axe do funkcjonowania Portalu lub Aplikacji.
§10 UDOSTĘPNIANE OPROGRAMOWANIE
 1. Użytkownik ma możliwość wydobywania dostępnych aktualnie Kryptowalut, za pomocą Udostępnianego Oprogramowania, bez konieczności instalacji Aplikacji Desktopowej. Wydobywanie Kryptowalut za pomocą Udostępnianego Oprogramowania jest przeznaczone, w szczególności, dla Użytkowników chcących wydobywać Kryptowaluty za pomocą innych niż Komputer urządzeń elektronicznych, które dają taką techniczną możliwość albo Komputerów, które posiadają zainstalowany inny system operacyjny niż systemy operacyjne, dla których Aplikacja Desktopowa jest dedykowana.
 2. W celu połączenia urządzenia, o którym mowa w 10 ust. 1 Regulaminu z Udostępnianym Oprogramowaniem Użytkownik generuje odpowiedni link w Aplikacji Webowej i instaluje Udostępnione Oprogramowanie na urządzeniu, o którym mowa w §10 ust. 1 Regulaminu.
 3. Każde urządzenie, które zostało połączone z Udostępnianym Oprogramowaniem w sposób opisany w 10 ust. 2 Regulaminu zostaje automatycznie połączone z Kontem Użytkownika, z którego został pobrany link umożliwiający dokonanie połączenie i jednocześnie staje się widoczne w panelu Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania urządzeniem połączonym z Udostępnianym Oprogramowaniem w Aplikacji Webowej. W pozostałym zakresie postanowienia 5 ust. 6 - 13 Regulaminu, stosuje się odpowiednio.
§11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
 1. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych dostępną pod adresem: https://gamerhash.com/pl/privacy. Użytkownik przed dokonaniem rejestracji, o której mowa w 3 Regulaminu powinien zapoznać się z jej treścią.
 2. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi danymi osobowymi po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, co tyczy się również dodawania Zdjęć Profilowych tj. wirtualnego wizerunku pod jakim Użytkownik wstępuje w Aplikacji, zgodnie z warunkami opisanymi poniżej:
  1. w przypadku rejestracji, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego Użytkownik może wybrać Zdjęcie Profilowe z zamkniętego katalogu dostępnych ikon;
  2. w przypadku rejestracji za pomocą portalu społecznościowego Facebook, platformy Steam albo konta Google Zdjęcia Profilowe będą pobierane bezpośrednio z profilu, za pomocą którego Użytkownik dokonał rejestracji Konta.
 3. C-Axe nie ma wpływu na to jakie dane o Użytkowniku są automatycznie pobierane z profilu zewnętrznego Facebook, Steam, Google, należących do Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie zarządzać uprawnieniami C-Axe do jego danych osobowych odpowiednio konfigurując ustawienia profilowe. Zasady zarządzania uprawnieniami i dostępem do dostępne są pod adresami:
  1. Facebook – https://facebook.com/help/218345114850283?helpref=faq_content
  2. Steam – https://support.steampowered.com/kb_article.php?ref=4113-YUDH-6401
  3. Google – https://support.google.com/accounts/answer/3466521#remove-access
 4. Zdjęcie Profilowe może być widoczne dla osób spoza obszaru Użytkowników, w tym może być powszechnie dostępne w sieci Internet. Użytkownik zamieszczając Zdjęcie Profilowe oświadcza, że znane są mu powyższe postanowienia.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik wykorzystuje jako Zdjęcie Profilowe zdjęcie, grafikę samodzielnie załadowaną przez niego do Konta, oświadcza, że ma pełne prawa do tego zdjęcia, grafiki, które uprawniają jego do wykorzystania przedmiotowego zdjęcia, grafiki właśnie w ten sposób. C-Axe nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, grafiki, załadowane przez Użytkownika samodzielnie.
§12 USUNIĘCIE KONTA
 1. C-Axe zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu. Usunięcie Konta Użytkownika nie zwalnia Użytkownika z obowiązku naprawienia ewentualnie wyrządzonej szkody C-Axe, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
 2. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika, bez podania przyczyny.
 3. Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta Użytkownika z poziomu Aplikacji Webowej albo Aplikacji Mobilnej
 4. W celu usunięcia Konta Użytkownika z poziomu Aplikacji Mobilnej Użytkownik powinien przejść do ustawień Aplikacji Mobilnej i wybrać odpowiednią opcję. Po wyborze przedmiotowej opcji Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia Konta Użytkownika, a także poinformowany o skutkach usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku potwierdzenia Konto Użytkownika zostanie usunięte.
 5. W celu usunięcia Konta Użytkownika z poziomu Aplikacji Webowej powinien przejść do ustawień Aplikacji Webowej i wybrać odpowiednią opcję. Po wyborze przedmiotowej opcji Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie usunięcia Konta Użytkownika, a także poinformowany o skutkach usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku potwierdzenia Konto Użytkownika zostanie usunięte.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik przeprowadzi jedną z procedur usunięcia Konta Użytkownika, o których mowa w §12 ust. 4-5 Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż od momentu akceptacji usunięcia Konta Użytkownika będzie posiadał dostęp do Konta Użytkownika wyłącznie przez 14 (słownie: czternaście) dni. Jeżeli w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Użytkownik nie wyda polecenia wypłaty kryptowaluty Bitcoin lub tokenu GHX na Portfel Zewnętrzny albo nie wykorzysta zgromadzonych Bitcoinów, GUSD lub tokenów GHX w ramach GamerHash Store, GUSD, kryptowaluta Bitcoin lub tokeny GHX, po usunięciu Konta Użytkownika, stają się własnością C-Axe, a Użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do C-Axe z tego tytułu. W przypadku braku wydania przez Użytkownika polecenia wypłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przed usunięciem Konta Użytkownika C-Axe wezwie Użytkownika do wskazania adresu Portfeli Zewnętrznych, na które mają zostać wysłane Bitcon lub GHX.
 7. W przypadku usunięcia Konta Użytkownika, bez względu na podstawę usunięcia, Użytkownik jest zobowiązany do trwałego usunięcia Aplikacji oraz jej ewentualnych kopii, pobranych na Urządzenia.
§13 REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA APLIKACJI LUB PORTALU
 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji lub Portalu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie w formie listu poleconego na adres: ul. Marii Konopnickiej 16/3A, 60-771 Poznań albo poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie nazwy pod jaką Użytkownik założył Konto Użytkownika w Portalu, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta Użytkownika oraz opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji C-Axe zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym w wezwaniu zakresie i terminie.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez C-Axe prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail przypisany do jego Konta Użytkownika.
 6. C-Axe świadczy usługi w takim stanie, w jakim są one dostępne, bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji.
§14 ZAGROŻENIA
 1. Użytkownik jest świadomy ryzyka związanego z używaniem Portalu lub Aplikacji i ryzyko to akceptuje. W szczególności Użytkownik ma świadomość:
  1. obciążenia Komputera w wyniku pobrania i następczego używania Aplikacji Desktopowej, w tym możliwości jego uszkodzenia lub zniszczenia, wymagań technicznych Aplikacji Desktopowej, w tym poboru energii elektrycznej przez Komputer, a to w związku z wydobywaniem za jej pomocą Kryptowalut;
  2. obciążenia urządzenia w wyniku pobrania i następczego używania Udostępnionego Oprogramowania, w tym możliwości jego uszkodzenia lub zniszczenia, wymagań technicznych Udostępnionego Oprogramowania, w tym poboru energii elektrycznej przez urządzenie, a to w związku z wydobywaniem za jej pomocą Kryptowalut;
  3. obciążenia Urządzenia w wyniku pobrania i następczego używania Aplikacji, w tym możliwości jego uszkodzenia lub zniszczenia, wymagań technicznych Aplikacji, w tym poboru energii elektrycznej przez Urządzenie;
  4. zmian kursowych Kryptowalut, w tym kryptowaluty Bitcoin, w tym ich możliwej niestabilności oraz wynikających z tego konsekwencji;
  5. braku gwarancji wydobycia Kryptowalut za pomocą Aplikacji Desktopowej w ogóle, w tym na zakładanym przez Użytkownika poziomie;
  6. innowacyjności Portalu, Aplikacji i wynikających z tego możliwości błędów w ich funkcjonowaniu;
  7. ryzyka legislacyjnego, w szczególności możliwości wprowadzenia uregulowań prawnych wykluczających wydobywanie lub wymianę zgromadzonych Kryptowalut na Produkty Cyfrowe;
  8. możliwych nadużyć ze strony osób trzecich, w tym włamań na Konto Użytkownika, zmiany jego ustawień lub kradzieży Kryptowalut, w tym kryptowaluty Bitcoin;
  9. innych zagrożeń wynikających z funkcjonowania Portalu lub Aplikacji, mających wpływ na sytuację osobistą i majątkową Użytkownika oraz właścicieli lub posiadaczy Urządzeń, z których Użytkownik korzysta.
§15 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. C-Axe oświadcza, że Portal i Aplikacje są rozwiązaniami innowacyjnymi i jako takie nie mogą zostać objęte gwarancją prawidłowego funkcjonowania, w tym nie występowania błędów lub usterek. W szczególności C-Axe nie może zagwarantować pełnej kompatybilności Aplikacji z Urządzeniami, w tym Komputerami oraz osiągnięcia przez Użytkownika określonego poziomu wydobycia Kryptowalut.
 2. C-Axe nie ma wpływu na bieżące kursy Kryptowalut lub kryptowaluty Bitcoin. Decyzja o wydobywaniu Kryptowalut za pomocą Aplikacji jest dobrowolną i świadomą decyzją Użytkownika.
 3. C-Axe nie odpowiada za działania osób trzecich, w szczególności nie odpowiada za szkody spowodowane przez osoby, które otrzymały dostęp do Konta Użytkownika lub Portfela Zewnętrznego lub narzędzia Metamask Użytkownika na skutek działań niezgodnych z prawem lub działań samego Użytkownika (nienależyte zabezpieczenie Konta lub Portfela Zewnętrznego, przekazanie hasła lub loginu, pozostawienie otwartego dostępu do Konta lub Portfela Zewnętrznego).
 4. C-Axe nie odpowiada za rozliczenia prawno-skarbowe Użytkownika. Za wypełnienie wszelkich wymogów prawno-skarbowych w związku z użytkowaniem Aplikacji lub użyciem Kryptowalut w ramach wymiany lub jako środka płatniczego, w szczególności za złożenie odpowiednich deklaracji i dokonanie odpowiednich rozliczeń odpowiada Użytkownik osobiście. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na nim spoczywa obowiązek ustalenia i ewentualnego uregulowania wszelkich należności podatkowo-skarbowych związanych z używaniem Aplikacji, w tym wydobywaniem Kryptowalut lub wymianą Kryptowalut na Produkty Cyfrowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że C-Axe nie dokonuje jakichkolwiek potrąceń podatkowych od Użytkownika, ani nie odprowadza w imieniu Użytkownika lub za Użytkownika jakichkolwiek podatków.
 5. C-Axe nie odpowiada za szkody wyrządzone podmiotom trzecim na skutek działań lub zaniechań Użytkowników, w szczególności C-Axe nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pobrania Aplikacji na Urządzenie podmiotu trzeciego, bez jego wiedzy lub zgody lub bez wiedzy i zgody na funkcjonalności w ramach Aplikacji.
§16 PRAWO WŁAŚCIWE
 1. Z wyłączeniem reguł kolizyjnych wynikających z prawa międzynarodowego, prawem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z zawarcia, realizacji lub wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego Użytkownika z C-Axe Sp. z o.o., jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W przypadku uznania poszczególnych postanowień Regulaminu za nieważne, w szczególności z uwagi na naruszenie porządku prawnego państwa, którego prawo znajduje zastosowanie na skutek zastosowania reguł kolizyjnych, o których mowa w pkt. 1 powyżej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy, a postanowienie nieważne zastępowane jest postanowieniem zgodnym z podstawowymi założeniami i celami Regulaminu.
 3. W przypadku sporów z Użytkownikami, w tym o statusie konsumentów, wszelkie konflikty powinny być rozstrzygane w sposób polubowny. Użytkownik, będący konsumentem może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), za pośrednictwem której Użytkownik może złożyć skargę. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Powyższe możliwości nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw na drodze sądowej.
§17 ZMIANA REGULAMINU
 1. C-Axe zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:
  1. wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii lub systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie usług;
  2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Aplikacje;
  3. konieczności dostosowania Regulaminu do orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych;
  4. konieczności usunięcia niejasności, które ewentualnie wystąpią w Regulaminie,
  5. zmian zasad funkcjonowania lub rozwoju Portalu lub Aplikacji, w tym ich komponentów, w sposób mający wpływ na postanowienia Regulaminu,
  6. zmiany danych adresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  7. potrzeb doprecyzowania postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek innych zmian faktycznych, które mają wpływ na treść Regulaminu
 2. Zmiany Regulaminu nie będą:
  1. powodowały konieczności dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia lub dodatkowych opłat,
  2. naruszały istoty zawartej umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych umów pomiędzy Użytkownikiem, a C-Axe.
 3. O zmianie Regulaminu C-Axe powiadomi Użytkownika nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed datą wejścia w życie zmiany, za pośrednictwem powiadomienia, które pojawi się na Koncie Użytkownika od momentu publikacji informacji o zmianie,, przy uruchomieniu Aplikacji i zalogowaniu się do niej Użytkownika po raz pierwszy. Jednocześnie z przekazaną informacją C-Axe opublikuje zaktualizowaną treść Regulaminu lub odniesienie do tej treści.
 4. Zmiana Regulaminu zaczyna obowiązywać w terminie wskazanym w powiadomieniu, chyba że Użytkownik w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od doręczenia zmienionej treści Regulaminu złoży poprzez wiadomość e-mail ([email protected]) oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu. W tym przypadku Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zlecenia wypłaty Bitcoina lub GHX na Portfele Zewnętrzne oraz usunięcia Konta Użytkownika stosownie do postanowień 9 Regulaminu. W przypadku braku usunięcia Konta Użytkownika lub dalszego korzystania przez Użytkownika z Portalu lub Aplikacji uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na nowe brzmienie Regulaminu, które jest wobec niego wiążące.
§18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. C-Axe zastrzega sobie prawo organizacji akcji marketingowych mających na celu m.in. promocje tokena GHX lub Aplikacji. Zasady ewentualnych akcji marketingowych będą publikowane w oddzielnych dokumentach.
 2. C-Axe zastrzega sobie prawo do tymczasowej blokady Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.