Polityka bezpieczeństwa danych

01
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka bezpieczeństwa danych informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach Użytkowników bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Portalu GamerHash (dalej: Portal) przez jego operatora CoinAxe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: CoinAxe) z siedzibą w Poznaniu.
 2. CoinAxe przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 3. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie.
02
PODSTAWOWE INFORMACJE
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest CoinAxe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-771), przy ul. Marii Konopnickiej 16/3A (dalej: CoinAxe), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000702796, adres e-mail: [email protected]
 2. Przetwarzaniu podlegają:
  1. dane osobowe przekazane CoinAxe przez Użytkownika w procesie rejestracji lub na skutek kontaktu Użytkownika z CoinAxe (wiadomość przesłana przez Użytkownika na adres e-mail lub na adres siedziby CoinAxe),
  2. dane osobowe zebrane przez CoinAxe podczas korzystania przez Użytkownika z Portalu, w tym w związku z pobraniem Aplikacji, tj. w szczególności dane odnośnie czasu i częstotliwości logowania na Portalu, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie, numeru IP, rodzaju oraz parametrów urządzenia, na którym została zainstalowana Aplikacja, dane dotyczące transakcji wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin lub zamiany kryptowaluty Bitcoin, dokonywanych na warunkach określonych w Regulaminie Portalu w tym warunków tych transakcji,
  3. dane osobowe zebrane przez CoinAxe za pomocą Plików Cookie i innych podobnych technologii, tj. w szczególności Google Analytics,
  4. dane osobowe zebrane w ramach organizowanych konkursów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji Użytkownika i następczego utrzymania konta Użytkownika, w tym historii transakcji, realizacji transakcji: wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin, zamiany kryptowaluty Bitcoin na produkty oferowane na Portalu, w celu realizacji uzasadnionego interesu CoinAxa, tj. budowania wizerunku CoinAxe przez kontakt z Użytkownikiem (zapytania Użytkownika dotyczące funkcjonalności Portalu, zgłoszenia problemu technicznego, badania opinii Użytkowników, również po zakończeniu świadczenia usług (zamknięciu konta) oraz możliwości wykazania prawidłowości realizacji transakcji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, także w celach marketingowych, przesyłania ofert handlowych oraz organizacji i rozstrzygnięcia konkursów.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. zgoda Użytkownika w zakresie: działań marketingowych, przesyłania ofert handlowych, organizacji i rozstrzygania konkursów, wykorzystania Plików Cookies i innych narzędzi analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. realizacja umowy w zakresie: rejestracji i następczego utrzymania konta, w tym historii transakcji wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin, zamiany kryptowaluty Bitcoin na produkty oferowane na Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. uzasadniony interes CoinAxe w zakresie: budowania wizerunku CoinAxe poprzez kontakt z Użytkownikiem (odpowiedzi na zapytania Użytkowników), podnoszenia jakości usług na podstawie badań opinii Użytkowników i byłych Użytkowników, wykazania prawidłowości realizacji transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. realizacja prawnego obowiązku nałożonego na CoinAxe, tj. w szczególności rozliczenia konkursów oraz przekazania danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu właściwym organom państwowym, w tym organom ściągania i skarbowo-podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem Portalu, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od momentu usunięcia konta. Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych, przesyłania ofert handlowych, uczestnictwa w konkursach będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców: programiści, analitycy, podmioty oferujące narzędzia komunikacji, podmioty ofertujące narzędzia marketingowe.
 7. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w ramach przekazywania danych osobowych odbiorcom, o którym mowa w pkt.6. Przekazanie danych odbywa się na mocy standardowych klauzul umownych, co oznacza, że Odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony przekazywanym danym osobowym, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania nie będzie możliwa rejestracja i utrzymanie konta Użytkownika, realizacja transakcji, przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych, uczestnictwo Użytkownika w konkursie, kontakt zwrotny CoinAxe z Użytkownikiem. Podanie danych osobowych dla celów rozliczenia konkursów jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa.
03
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.
 3. W przypadku naruszenia danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 4. Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Użytkownik przesyła na skrzynkę mailową: [email protected]
04
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie danych Użytkowników jest prowadzone zgodnie z zasadami adekwatności, celowości i minimalizmu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu i Aplikacji, w tym do podnoszenia ich funkcjonalności, prawidłowego wykonania umowy wzajemnej zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a CoinAxe w związku z pobraniem Aplikacji, prawidłowej realizacji transakcji wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin lub zamiany kryptowaluty Bitcoin oraz w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów CoinAxe oraz Użytkowników.
 2. CoinAxe dokłada najwyższej staranności, by przetwarzane dane były merytorycznie poprawnie i aktualne. Merytoryczna poprawność i aktualność danych zależy w dużej mierze od Użytkowników. Użytkownicy niezwłocznie poinformują CoinAxe o wszelkich zmianach dotyczących ich danych.
 3. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się z najwyższą starannością dla zachowania ich bezpieczeństwa, przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz możliwością podjęcia przez osoby trzecie działań niezgodnych z prawem i naruszających interesy Użytkowników, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i integralności danych nie jest możliwe. Użytkownicy są świadomi tego ryzyka i akceptują je.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w sposób automatyczny, za pomocą oprogramowania CoinAxe. Przetwarzanie automatyczne przeprowadzane jest w celu optymalizacji wyników pozyskiwania Kryptowalut przez Urządzenie, na którym została zainstalowana Aplikacja.
05
PLIKI COOKIES
 1. CoinAxe wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji. Ponadto Pliki Cookies stosuje się w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym można sprawdzić w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co daje możliwość ulepszenia zawartości i struktury Portalu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 5. Z uwzględnieniem czasu ich przechowywania na urządzeniu Użytkownika wyróżnia się:
  1. Pliki Cookies tymczasowe – tzw. pliki sesyjne, umieszczane na czas korzystania z przeglądarki (na czas trwania sesji) i są usuwane po jej zamknięciu,
  2. Pliki Cookies stałe – tzw. tracking cookies, to pliki, które pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują rozliczalność oraz układ treści, pozwalają one na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona.
 6. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które pochodzą z serwerów zewnętrznych, w tym serwerów dostawców współpracujących z CoinAxe i które pozwalają na dostosowaniu reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 7. Dane zbierane są przy użyciu plików Cookies wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane są zaszyfrowane tak, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 8. Plikami Cookies można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.
06
KONTAKT
Właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi Użytkowników, w tym z postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa danych jest skrzynka mailowa: [email protected]
07
ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
 1. CoinAxe ma prawo do zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez CoinAxe zagrożeń bezpieczeństwa danych.
 2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu po zmianie Polityki prywatności w formie komunikatu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności. Akceptacja zmienionej Polityki Prywatności jest warunkiem dalszego używania Konta na Portalu. W przypadku braku akceptacji zmienionej Polityki Prywatności Konto Użytkownika zostanie usunięte.

data ostatniej aktualizacji: 30.11.2020 roku