Polityka bezpieczeństwa danych

01
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach Użytkowników bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników Portalu GamerHash (dalej: Portal) przez jego operatora C-Axe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: C-Axe) z siedzibą w Poznaniu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest C-Axe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-771), przy ul. Marii Konopnickiej 16/3A (dalej: C-Axe), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000702796, adres e-mail: [email protected]
 3. C-Axe przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie.
02
ZAKRES, CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
 1. C-Axe przetwarza Twoje dane osobowe, zakresie:
  1. nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło, w celu rejestracji konta użytkownika,
  2. nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło, w celu rejestracji konta użytkownika, zdjęcie profilowe w tym avatar, w celu rejestracji konta przy Użyciu zewnętrznego dostawcy np. Facebook,
  3. nazwa użytkownika, adres e-mail, informacje dotyczące czasu i częstotliwości logowania na Portalu, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie, rodzaju oraz parametrów urządzenia, na którym została zainstalowana Aplikacja, dane dotyczące transakcji wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin lub zamiany kryptowaluty Bitcoin, dokonywanych na warunkach określonych w Regulaminie Portalu w tym warunków tych transakcji w celu utrzymania konta użytkownika i świadczenia usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu (m.in. realizacji transakcji: wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin, zamiany kryptowaluty Bitcoin na produkty oferowane na Portalu),
  4. adres e-mail/adres do korespondencji w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie kierowane przez Użytkownika do C-Axe poprzez wiadomość elektroniczną lub w formie korespondencji tradycyjnej,
  5. nazwa użytkownika, adres e-mail, w celu rejestracji, organizacji i rozstrzygnięcia konkursów,
  6. adres e-mail w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym przesyłania informacji i zniżkach, promocjach, organizowanych konkursach oraz nowościach GamerHash,
  7. dane zgromadzone w plikach cookie, w tym dane odnośnie czasu i częstotliwości logowania na Portalu, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie, rodzaju oraz parametrów urządzenia, na którym została zainstalowana Aplikacja, w celu personalizacji wyświetlanych treści, rozwoju oferowanych produktów i usług oraz do opracowywania anonimowych statystyk.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji Użytkownika i następczego utrzymania konta Użytkownika, w tym historii transakcji, realizacji transakcji: wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin, zamiany kryptowaluty Bitcoin na produkty oferowane na Portalu, w celu realizacji uzasadnionego interesu C-Axe, tj. budowania wizerunku C-Axe przez kontakt z Użytkownikiem (zapytania Użytkownika dotyczące funkcjonalności Portalu, zgłoszenia problemu technicznego, badania opinii Użytkowników, również po zakończeniu świadczenia usług (zamknięciu konta) oraz możliwości wykazania prawidłowości realizacji transakcji, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, także w celach marketingowych, przesyłania ofert handlowych oraz organizacji i rozstrzygnięcia konkursów.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. zgoda Użytkownika w zakresie: działań marketingowych, przesyłania ofert handlowych, organizacji i rozstrzygania konkursów, wykorzystania Plików Cookies i innych narzędzi analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. realizacja umowy w zakresie: rejestracji i następczego utrzymania konta, w tym historii transakcji wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin, zamiany kryptowaluty Bitcoin na produkty oferowane na Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. uzasadniony interes C-Axe w zakresie: budowania wizerunku C-Axe poprzez kontakt z Użytkownikiem (odpowiedzi na zapytania Użytkowników), podnoszenia jakości usług na podstawie badań opinii Użytkowników i byłych Użytkowników, wykazania prawidłowości realizacji transakcji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. realizacja prawnego obowiązku nałożonego na C-Axe, tj. w szczególności rozliczenia konkursów oraz przekazania danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu właściwym organom państwowym, w tym organom ściągania i skarbowo-podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  5. dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby realizacji umowy i uczestnictwa w konkursach będą przetwarzane przez czas ich trwania, a następnie przez okres niezbędny do obrony przed potencjalnymi roszczeniami Użytkownika Portalu. Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych, przesyłania ofert handlowych, uczestnictwa w konkursach będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 5. Dane osobowe osób, które zarejestrowały konto, jednak nie skorzystały z jego funkcjonalności przed usunięciem konta są przechowywane przez 6 miesięcy od dnia tego usunięcia.
 6. Dane osobowe gromadzone na potrzeby utrzymania kontaktu przechowywane są przez 6 miesięcy liczone od dnia ostatniego kontaktu.
 7. Informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii przetwarzane są przez czas wskazanych w Polityce cookies.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, to jest m. in.: programistom, analitykom, podmiotom oferującym narzędzia komunikacji oraz podmiotom oferującym narzędzia marketingowe.
 9. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w ramach przekazywania danych osobowych odbiorcom, o którym mowa w pkt.6. Przekazanie danych odbywa się na mocy standardowych klauzul umownych, co oznacza, że Odbiorcy zapewniają odpowiedni poziom ochrony przekazywanym danym osobowym, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w przypadku braku ich podania nie będzie możliwa rejestracja i utrzymanie konta Użytkownika, realizacja transakcji, przesyłanie informacji marketingowych i ofert handlowych, uczestnictwo Użytkownika w konkursie, kontakt zwrotny C-Axe z Użytkownikiem. Podanie danych osobowych dla celów rozliczenia konkursów jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa.
03
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 1. Użytkownik ma w szczególności prawo:
  1. dostępu do danych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. Usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.
 3. C-Axe może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Usunięcie danych nie jest możliwe w szczególności, jeżeli osoba pozostaje zarejestrowanym użytkownikiem Portalu i wciąż chce korzystać z funkcjonalności Portalu.
 4. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto, przy czym usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem danych. W przypadku usunięcia konta, C-Axe przetwarza dane osobowe przez kolejne 6 lat liczone od dnia tego usunięcia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych i ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń, co dotyczy użytkowników, którzy dokonali m.in. wymiany kryptowalut.
 5. C-Axe niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o usunięcie danych usuwa dane użytkowników, którzy zarejestrowali konto, jednak nie skorzystali z żadnych jego funkcjonalności, jak również osób, które nie były użytkownikami serwisu jednak skontaktowały się z C-Axe.
 6. W przypadku naruszenia danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 7. Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Użytkownik przesyła na skrzynkę mailową: [email protected].
04
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie danych Użytkowników jest prowadzone zgodnie z zasadami adekwatności, celowości i minimalizmu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Portalu i Aplikacji, w tym do podnoszenia ich funkcjonalności, prawidłowego wykonania umowy wzajemnej zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a C-Axe w związku z pobraniem Aplikacji, prawidłowej realizacji transakcji wymiany Kryptowaluty na kryptowalutę Bitcoin, wypłaty kryptowaluty Bitcoin lub zamiany kryptowaluty Bitcoin oraz w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów C-Axe oraz Użytkowników.
 2. C-Axe dokłada najwyższej staranności, aby przetwarzane dane były merytorycznie poprawnie i aktualne. Merytoryczna poprawność i aktualność danych zależy w dużej mierze od Użytkowników. Użytkownicy niezwłocznie poinformują C-Axe o wszelkich zmianach dotyczących ich danych.
 3. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się z najwyższą starannością dla zachowania ich bezpieczeństwa, przy zachowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz możliwością podjęcia przez osoby trzecie działań niezgodnych z prawem i naruszających interesy Użytkowników, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i integralności danych nie jest możliwe. Użytkownicy są świadomi tego ryzyka i akceptują je.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w sposób automatyczny, za pomocą oprogramowania C-Axe. Przetwarzanie automatyczne przeprowadzane jest w celu optymalizacji wyników pozyskiwania Kryptowalut przez Urządzenie, na którym została zainstalowana Aplikacja.
05
KONTAKT

Właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi Użytkowników, w tym z postanowieniami Polityki Prywatności jest skrzynka mailowa: [email protected] .

06
ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. C-Axe ma prawo do zmiany Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez C-Axe zagrożeń bezpieczeństwa danych.
 2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu po zmianie Polityki prywatności w formie komunikatu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności. Akceptacja zmienionej Polityki Prywatności jest warunkiem dalszego używania Konta na Portalu. W przypadku braku akceptacji zmienionej Polityki Prywatności Konto Użytkownika zostanie usunięte.
05
PLIKI COOKIES
 1. CoinAxe wykorzystuje Pliki Cookie.
 2. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji. Ponadto Pliki Cookies stosuje się w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym można sprawdzić w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co daje możliwość ulepszenia zawartości i struktury Portalu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 5. Z uwzględnieniem celu gromadzenia Plików Cookies wyróżnia się:
  1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 6. Pliki Cookies przechowywane są przez następujący okres:
  1. niezbędne: od 1 dnia do 29 dni;
  2. statystyczne: od 1 dnia do 2 lat;
  3. marketingowego: są to pliki sesyjne (usuwane po zamknięciu okna) oraz przechowywane przez 3 miesiące.
 7. Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które pochodzą z serwerów zewnętrznych, w tym serwerów dostawców współpracujących z CoinAxe i które pozwalają na dostosowaniu reklam do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 8. Serwis gamerhash.com korzysta m.in z:
  1. usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem: https://google.com/policies/privacy/partners/
  2. usług Facebook – szczegółowe informacje o tym jak Facebook wykorzystuje gromadzone dane dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/560982207646475
  3. usług Algolia - szczegółowe informacje o tym jak Algolia wykorzystuje gromadzone dane dostępne są pod adresem www.algolia.com
 9. Dane zbierane są przy użyciu plików Cookies wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane są zaszyfrowane tak, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 10. Plikami Cookies można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.
06
KONTAKT
Właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi Użytkowników, w tym z postanowieniami Polityki Bezpieczeństwa danych jest skrzynka mailowa: [email protected] .
07
ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH
 1. CoinAxe ma prawo do zmiany Polityki Bezpieczeństwa Danych z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez CoinAxe zagrożeń bezpieczeństwa danych.
 2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana Użytkownikowi przy pierwszym logowaniu po zmianie Polityki prywatności w formie komunikatu.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności. Akceptacja zmienionej Polityki Prywatności jest warunkiem dalszego używania Konta na Portalu. W przypadku braku akceptacji zmienionej Polityki Prywatności Konto Użytkownika zostanie usunięte.

POLITYKA COOKIES GAMERHASH.COM

01
PLIKI COOKIES
 1. Polityka cookies informuje o zasadach wykorzystania plików cookies na Portalu GamerHash (dalej: Portal) przez jego operatora C-Axe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: C-Axe) z siedzibą w Poznaniu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest C-Axe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-771), przy ul. Marii Konopnickiej 16/3A (dalej: C-Axe), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000702796, adres e-mail: [email protected] .
 3. C-Axe przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry Plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji. Ponadto Pliki Cookies stosuje się w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym można sprawdzić w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co daje możliwość ulepszenia zawartości i struktury Portalu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.
 6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie Plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
02
RODZAJE PLIKÓW COOKIES I CZAS PRZECHOWYWANIA
 1. Z uwzględnieniem celu gromadzenia Plików Cookies wyróżnia się:
  1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
   nazwa czas żywotności dostawca
   rc::a ciągłe google.com
   rc::c sesyjne google.com
   XSRF-TOKEN 1 dzień gamerhash.com
  2. statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   nazwa czas żywotności dostawca
   _clck 1 rok gamerhash.com
   _clsk 1 dzień gamerhash.com
   _cltk secesyjnie gamerhash.com
   _ga 399 dni gamerhash.com
   _ga_# 399 dni gamerhash.com
   _gat 1 dzień gamerhash.com
   _gid 1 dzień gamerhash.com
   CLID 1 rok clarity.ms
  3. marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   nazwa czas żywotności dostawca
   _fbp 3 miesiące gamerhash.com
   ANONCHK 1 dzień c.clarity.ms
   MUID 1 rok clarity.ms
   SM secesyjnie c.clarity.ms
   smartlook_setup_retry_after ciągły gamerhash.com
   smartlook_setup_retry_after_reason ciągły gamerhash.com
   SRM_B 1 rok bing.com
  4. niesklasyfikowane.
   nazwa czas żywotności dostawca
   gamerhash_session 1 dzień gamerhash.com
03
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
 1. Serwis gamerhash.com korzysta m.in z:
  1. usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem: https://google.com/policies/privacy/partners/
  2. usług Facebook – szczegółowe informacje o tym jak Facebook wykorzystuje gromadzone dane dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/business/help/560982207646475
  3. usług Algolia - szczegółowe informacje o tym jak Algolia wykorzystuje gromadzone dane dostępne są pod adresem www.algolia.com
 2. Dane zbierane są przy użyciu plików Cookies wyłącznie w celu wykonania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Dane są zaszyfrowane tak, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
 3. Plikami Cookies można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej. Preferencje można dostosować w ustawieniach przeglądarek:
  1. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  2. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  3. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
  4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Last update: 18/12/2023